Цени

Просторите за сушене на дрехи се предлага в комплект от 3(три), 5(пет) и 8(осем) пръта с еднаква дължина.
Дължините на прътите L в комплекта са съответно
L = 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 и 2 метра.Ширината на простора (дължината на раменете) за комплекти от три, пет и осем пръта е респективно 20, 40 и 70 см.По заявка на клиента можем да изработим простори с дължина на прътите по-малка от 1,2 м.Цените са в зависимост от дължината на прътите и
техният брой:

Дължина на прътите в к-та Комплект от 3 пръта Комплект от 5 пръта Комплект от 8 пръта
1,2м 54 лв. 70 лв. 110 лв.
1,3м 56 лв. 73 лв. 115 лв.
1,4м 58 лв. 76 лв. 120 лв.
1,5м 60 лв. 79 лв. 125 лв.
1,6м 62 лв. 82 лв. 130 лв.
1,7м 64 лв. 85 лв. 135 лв.
1,8м 66 лв. 88 лв. 140 лв.
2,0м 70 лв. 96 лв. 155 лв.

При закупуване на количества се предлагат
търговски отстъпки
:

От 6 (шест) до 12(дванадесет) броя –  10 %
От 13 (тринадесет) до 20 (двадесет) –  15 %
над 21(двадесет и един) броя –  20 %